داستانت رو بنویس


از هر 4 نفر ۱ نفر مشکلات سلامت روان را تجربه می کنند، سکوت و احساس خجالت در مورد درگیر بودن در این مشکلات می تواند به بدی خود مشکلات روحی و روانی باشد.
برخورد شما نسبت به سلامت روان می تواند زندگی دیگران را تغییر دهد.
به اشتراک گذاری تجربیاتتان به شما قدرت می دهد.