درمان

رابطه بیمار با روان درمانگر

ضرورت برقراری یک رابطه خوب بین بیمار و درمانگر

ضرورت برقراری یک رابطه خوب بین بیمار و درمانگر 700 470 ارمغان رشد

زمانی که به درمانگر خود اعتماد ندارید باید این کارها را انجام دهید. یک رابطه ی خوب بین بیمار و درمانگر برای هر درمانی ضروری است. چندین سال پیش یک…

read more