معنویت

معنویت

امر مقدس و نقش روانشناختی معنویت در زندگی ما

امر مقدس و نقش روانشناختی معنویت در زندگی ما 700 350 ارمغان رشد

چیزهایی که برای شما ارزشمندند. “مقدس” دو معنی دارد. یک معنی معنویت است و دیگری چیزی ارزشمند. پیدا کنید چه چیزی برای شما مقدس است و چرا؟ کلمه ی مقدس…

read more