کمرویی

رابطه کمرویی و ژنتیک

ژنتیک نقش مهمی را در اختلال اضطراب اجتماعی ایفا می کند

ژنتیک نقش مهمی را در اختلال اضطراب اجتماعی ایفا می کند 700 393 ارمغان رشد

مطالعات یافته اند که ژنتیک نقش مهمی را در اختلال اضطراب اجتماعی ایفا می کند. ژن حامل سروتونین به اختلال اضطراب اجتماعی مرتبط است. محققین در انستیتو ژنتیک انسان در…

read more