مذهب

آیا انسانهای مذهبی بیشتر عمر می کنند؟

آیا انسانهای مذهبی بیشتر عمر می کنند؟

آیا انسانهای مذهبی بیشتر عمر می کنند؟ 699 394 ارمغان رشد

مذهب یک اکسیر نیست. این سوال را می توان به دو روش مطرح کرد. یک اینکه آیا مردمی که مذهبی هستند بیشتر از افراد غیر مذهبی عمر می کنند؟ و…

read more