روابط

دروغ در زندگی زناشویی

سه گام برای متوقف کردن دروغ در زندگی مشترک

سه گام برای متوقف کردن دروغ در زندگی مشترک 700 466 ارمغان رشد

دروغ راه حلی اشتباه برای حل مشکلات زندگی زناشویی است. جک و کارا با یکدیگر زندگی می کنند. جک به کارا گفته است که رابطه ی سابقش به طور کامل…

read more
تغییر عادت

آیا می خواهید عادت مهمی را در زندگی خود یا دیگران تغییر دهید؟

آیا می خواهید عادت مهمی را در زندگی خود یا دیگران تغییر دهید؟ 700 393 ارمغان رشد

در این مقاله چهار گرایش را که برای تغییر عادت دانستنشان ضروری است؛ بررسی می کنیم. آیا می خواهید در زندگی تان تغییری ایجاد کنید؟ و یا به شخصی دیگر…

read more