والدگری

والدگری به تمام فعالیت‌های مرتبط با شیوه‌های تربیتی والدین که ازطریق آنها والدین با فرزندانشان تعامل می‌کنند، گفته می شود. سبک های مختلف والدگری در ارمغان رشد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

کودکان طلاق

طلاق و راهکاری برای حمایت از بی گناهی کودکان

طلاق و راهکاری برای حمایت از بی گناهی کودکان 699 392 ارمغان رشد

ما در زمانی زندگی می کنیم که جوامع از یکدیگر تاثیر می گیرند. برای مثال شما لزوما نباید شخص معلولی را بشناسید تا متوجه سنگینی نگاه های مردم و واکنش…

read more