تنهایی

گفتگو با زنان هنگام تنهایی

اگر احساس تنهایی می کنید با یک خانم صحبت کنید

اگر احساس تنهایی می کنید با یک خانم صحبت کنید 700 396 ارمغان رشد

تحقیقات نشان می دهد که هم مردان و هم زنان بعد از صحبت با یک خانم کمتر احساس تنهایی کرده اند. اگر شما یک انسان باشید، حداقل یک یا دوبار…

read more