خشمی که منجر به خشونت شود، ریشه در ترس دارد

یکی از اصلی ترین دلایل خشونت، خشمی است که بر پایه ی ترس است. کلیشه ای است اگر بگویم جهان پر از خشونت است. خشونت از هر نوعی، یکی از ویژگی های رایج اجتماعات در طول تاریخ زندگی بشربوده است. به عنوان یک م…

چرا از تنها بودن تنفر داریم؟

چرا از تنها بودن تنفر داریم؟ تنهایی باعث ایجاد نوعی آشفتگی روانی می شود. آیا می دانید زمانی که دچار انزوای فیزیکی و اجتماعی می شوید، چه اتفافی برای ذهنتان رخ می دهد؟ پردازش احساسات و اتاق انزوا اتاق ا…