قانون و جرم

نفرت از تنهایی

چرا از تنها بودن تنفر داریم؟

چرا از تنها بودن تنفر داریم؟ 700 467 ارمغان رشد