شکل گیری عادات

اعتیاد به فرزندان

آیا با خود شیفتگی، ترس و والدگری به فرزندتان اعتیاد دارید؟

آیا با خود شیفتگی، ترس و والدگری به فرزندتان اعتیاد دارید؟ 700 438 ارمغان رشد

آیا پدر و یا مادری هستید که همیشه می خواهد به فرزندش کمک کند؟ اگر اینطور است، چرا؟ این لیست راه هایی را نشان می دهد که والدین به فرزندانشان…

read more
راههای گریز از افسردگی

چرا ناگهان زندگی تان را عذاب آور می کنید؟

چرا ناگهان زندگی تان را عذاب آور می کنید؟ 699 382 ارمغان رشد

اگر احساس افسردگی می کنید، این تمرین ها را انجام دهید. به عنوان یک روان درمانگر، از این امتیاز برخوردارم که هرروز داستان های زیادی بشنوم. ساعت به ساعت از…

read more