بخشش

مسئولیت پذیری در دعوا

مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم و برای بهبود شرایط تلاش کنیم

مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم و برای بهبود شرایط تلاش کنیم 700 467 ارمغان رشد