یک تصمیم خوب چه نوع تصمیمی است؟

ما معمولا تصمیم گیری را با نتایج آن اشتباهی می گیریم. ما در همه ی شرایط، چه شخصی و چه حرفه ای نیاز به تصمیم گیری داریم. یک تصمیم خوب دقیقا چه نوع تصمیمی است؟ در ظاهر پاسخ به این سوال آسان است ولی در و…