رویابینی / رویا پردازی

افسانه و رویا

آیا رویاها سرچشۀ افسانه ها هستند و یا موضوع برعکس است؟

آیا رویاها سرچشۀ افسانه ها هستند و یا موضوع برعکس است؟ 700 384 ارمغان رشد

بسیاری از افرادی که در مورد افسانه ها و رویاها مطالعه کرده اند، عقیده دارند که این دو شباهت های بسیاری با یکدیگر دارند. هردو در مورد یک قهرمان صحبت…

read more
خستگی یعد از خواب

علت خستگی صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب چیست؟

علت خستگی صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب چیست؟ 700 345 ارمغان رشد

چرا هنگامی که بیدار می شوید سرحال نیستید؟ ساعت زنگ می خورد و شما بیدار می شوید ولی هنوز خواب آلود هستید.چرا؟ راه های زیادی وجود دارد که این مسئله…

read more