اقتصاد رفتاری

هورمون تستسترون

آیا هورمون تستوسترون باعث ایجاد خشم در مردان می شود؟

آیا هورمون تستوسترون باعث ایجاد خشم در مردان می شود؟ 640 427 ارمغان رشد

تحقیقات جدید تفکر سنتی در مورد تاثیر تستسترون بر مردان را رد می کند.   باور رایج در مورد تستسترون این است که این هورمون باعث ایجاد خشم وروحیه ی…

read more