افزایش سن

یوگا

یوگا روند پیری و استرس را کاهش می دهد

یوگا روند پیری و استرس را کاهش می دهد 700 437 ارمغان رشد

مطالعات نشان داده اند که یوگا می تواند روند پیری و استرس را کاهش دهد. دو مطالعه ی جدید نشان داده اند که یوگا می تواند اثرات افزایش سن را…

read more
خانه شما کجاست

خانه شما کجاست؟

خانه شما کجاست؟ 700 466 ارمغان رشد

تعداد جابه جایی خانه ی مردم در آمریکا آنقدر زیاد است که باید پرسید: خانه کجاست؟ از زمان کودکی ام، مادرم همیشه می گفت: خانه جایی است که قلب انسان…

read more