کودکان جنگ

کودکان جنگ

کودکان جنگ و شوک فیزیکی و روحی حاصل از جنگ

کودکان جنگ و شوک فیزیکی و روحی حاصل از جنگ 700 363 ارمغان رشد

شوک پنهان در کودکان جنگ میلیون ها کودک با شوک فیزیکی و روحی حاصل از جنگ درگیرند. هجده میلیون کودک در آشفتگی جنگ بزرگ شده اند. در 10 سال گذشته،…

read more