پیشگیری از آلزایمر در طب سنتی

پیشگیری از آلزایمر در طب سنتی مبتنی بر مواد غذایی طبیعی و ورزش است.