والدگری مثبت

دعوا کردن با فرزند

از نتایج مثبت دعوا کردن با فرزندان چه می دانید؟

از نتایج مثبت دعوا کردن با فرزندان چه می دانید؟ 700 350 ارمغان رشد

چگونه بحث های گاه به گاه می تواند به بهبود رابطه ی والدین و نوجوان کمک کند؟ ” آیا می توانم امشب را در خانه ی دوستم بمانم؟ “سوالیست که…

read more