نسبت قهوه و طول عمر انسان

نسبت قهوه و طول عمر انسان

آیا قهوه می تواند طول عمر شما را افزایش دهد؟

آیا قهوه می تواند طول عمر شما را افزایش دهد؟ 700 394 ارمغان رشد

دو تحقیق جدید، قهوه وعمر بیشتر را به هم مرتبط می دانند. درآمریکا 75 درصد از مردم قهوه می نوشند. هر روزه بیشتر از دو میلیون فنجان قهوه در سراسر…

read more