رابطه کم خوابی و بیماری

کم خوابی و عفونت

کم خوابی می تواند خطر ابتلا به عفونت را افزایش دهد

کم خوابی می تواند خطر ابتلا به عفونت را افزایش دهد 700 394 ارمغان رشد