خمیازه

بازی والدین با کودکان

خمیازۀ مسری در ذهن ها نهادینه شده است

خمیازۀ مسری در ذهن ها نهادینه شده است 700 350 ارمغان رشد

تحقیقات جدید پایه های بیولوژیکی را برای خمیازۀ مسری نشان می دهد. تقریبا همگی باور دارند که خمیازه مسری است. زمانی که می بینید که شخصی خمیازه می کشد، احتمالا…

read more