حمله تروریستی

دفاع از خود در یک حمله تروریستی

راههای دفاع از خود در یک حمله تروریستی

راههای دفاع از خود در یک حمله تروریستی 700 481 ارمغان رشد

آمادگی دیوانگی نیست. در حمله ی بارسلونا همانطور که دعاهایمان پشت سر قربانیان و خانواده ی آن هاست، برای امنیت خانواده های خودمان نیز دعا می کنیم. تحقیقات موضوعی را…

read more