حمایت

الگوهای تنهایی در بین مهاجران

الگوهای تنهایی در بین مهاجران 1160 1104 ارمغان رشد

  تنهایی احساسی فراگیر است که سطح سلامت و کیفیت زندگی افراد را کاهش میدهد که توجه کارکنان حوزه سلامت روان را هم به عنوان یک شرط، خودی خود و…

read more