جنس برتر

جنس برتر

آیا جنس برتر وجود دارد؟

آیا جنس برتر وجود دارد؟ 700 394 ارمغان رشد

حقیقتی تلخ در مورد مرد بودن زمانی که در مورد یادداشت غیررسمی گوگل شنیدم، بسیار ناراحت شدم. من از این ایده که باعث می شد شخصی شغلش را از دست…

read more