تماس چشمی

تماس چشمی

تماس چشمی چقدر در ایجاد ارتباط موثراست؟

تماس چشمی چقدر در ایجاد ارتباط موثراست؟ 700 347 ارمغان رشد

چه خوب و چه بد، خیره شدن دیگران به ما تاثیر زیادی بر رفتار ما دارد. شواهد زیادی نشان می دهد که تماس چشمی بسیار تاثیرگذار است. ما بیشتر جذب…

read more