اسلام

خیانت

خیانت از نظر اسلام چگونه توصیف می‌شود؟

خیانت از نظر اسلام چگونه توصیف می‌شود؟ 750 427 ارمغان رشد

اسلام همواره بر ازدواج تأکید می‌کند و به صورت‌های مختلف از جوانان و اطرافیان آن‌ها می‌خواهد، این سنت الهی و آسمانی را ترویج دهند. در این رابطه ارزشمند و آسمانی…

read more