احساسات در خواب

احساسات در خواب

روش هایی برای اندازه گیری میزان احساسات در خواب

روش هایی برای اندازه گیری میزان احساسات در خواب 700 467 ارمغان رشد

تحقیقات اخیر روش هایی را برای اندازه گیری میزان احساسات در خواب، نشان می دهند. احساسات بخش عمده ای از خواب، به ویژه مرحله ی REM رم خواب را تشکیل…

read more