مقالات

تکنولوژی و هوش عاطفی کودکان
چگونه تکنولوژی هوش عاطفی کودکان را کاهش می دهد؟ 700 393 ارمغان رشد

چگونه تکنولوژی هوش عاطفی کودکان را کاهش می دهد؟

شادی
سیزده راه آسان برای شاد بودن 700 350 ارمغان رشد

سیزده راه آسان برای شاد بودن

تغییر عادت
آیا می خواهید عادت مهمی را در زندگی خود یا دیگران تغییر دهید؟ 700 393 ارمغان رشد

آیا می خواهید عادت مهمی را در زندگی خود یا دیگران تغییر دهید؟

شکلات
آیا هر روز باید شکلات بخوریم؟ 700 466 ارمغان رشد

آیا هر روز باید شکلات بخوریم؟

خانه شما کجاست
خانه شما کجاست؟ 700 466 ارمغان رشد

خانه شما کجاست؟

نسبت قهوه و طول عمر انسان
آیا قهوه می تواند طول عمر شما را افزایش دهد؟ 700 394 ارمغان رشد

آیا قهوه می تواند طول عمر شما را افزایش دهد؟

نفرت از تنهایی
چرا از تنها بودن تنفر داریم؟ 700 467 ارمغان رشد

چرا از تنها بودن تنفر داریم؟

ترس از شکست
چرا باید از شکست بترسیم؟ 528 378 ارمغان رشد

چرا باید از شکست بترسیم؟