مقالات

مسئولیت پذیری در دعوا
مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم و برای بهبود شرایط تلاش کنیم 700 467 ارمغان رشد

مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم و برای بهبود شرایط تلاش کنیم

یافته های جدید در مورد نبوغ
سه یافتۀ جدید روانشناسی در مورد هوش و نبوغ 700 394 ارمغان رشد

سه یافتۀ جدید روانشناسی در مورد هوش و نبوغ

نسبت یادگیری زبان دوم و توانایی موسیقیایی
یادگیری زبان دوم و نسبت آن با توانایی موسیقیایی انسان 704 470 ارمغان رشد

یادگیری زبان دوم و نسبت آن با توانایی موسیقیایی انسان

تقویت حس اعتماد به نفس در کودک
راههای تبدیل احساس خجالت به اعتماد به نفس در کودکان 700 350 ارمغان رشد

راههای تبدیل احساس خجالت به اعتماد به نفس در کودکان

تماس چشمی
تماس چشمی چقدر در ایجاد ارتباط موثراست؟ 700 347 ارمغان رشد

تماس چشمی چقدر در ایجاد ارتباط موثراست؟

تغییر فصل و افسردگی
تغییر فصلها و نقش آن در افسردگی ما 700 437 ارمغان رشد

تغییر فصلها و نقش آن در افسردگی ما