Posts By :

هدیه ذبیحی

آیا شما نیز کنجکاو هستید( غریزه و سائقه ای که همه درباره اش حرف می زنند)

آیا شما نیز کنجکاو هستید( غریزه و سائقه ای که همه درباره اش حرف می زنند) 320 213 ارمغان رشد

فقط آن را انجام بده (آزادی در عمل به عنوان یک هدف روانکاوی است)

فقط آن را انجام بده (آزادی در عمل به عنوان یک هدف روانکاوی است) 1280 960 ارمغان رشد

آیا شما حس دوستانه/نفرت انگیز نسبت به تلفن همراه خود دارید؟

آیا شما حس دوستانه/نفرت انگیز نسبت به تلفن همراه خود دارید؟ 1152 768 ارمغان رشد

دانش روانکاوی: علت رفتار افراد و یا انگیزه آنها از کارهایشان چیست؟

دانش روانکاوی: علت رفتار افراد و یا انگیزه آنها از کارهایشان چیست؟ 1078 516 ارمغان رشد