هشت دیدگاه در مورد وسواس

وسواس

هشت دیدگاه در مورد وسواس

هشت دیدگاه در مورد وسواس 700 350 ارمغان رشد

در این مقاله از ارمغان رشد دلیل اینکه چرا مجبورید بخرید، جمع کنید، نگه دارید، بشمارید، بازی کنید و نگران باشید را خواهید خواند.

هشت دیدگاه در مورد وسواس
1. متوجه نیستید که در حال جمع کردن بیش از اندازه هستید. زمانی که در مورد جمع کنندگان وسایل می خواندم، متوجه شدم که در بعضی از دوران های زندگی ام به شدت به این وسواس دچار بوده ام.

2. اضطراب باعث وسواس می شود. وسواس خفیف افرادی که نمی خواهند تا با بیماری شان مواجه شوند، از همان ترسی ناشی می شود که افرادی با وسواس حاد به آن دچارند.

3. رفتارهای مشابه یکی نیستند. اعتیاد و وسواس و نبود کنترل بر اعصاب همگی می توانند از رفتار مشابهی ناشی شوند که در طول زمان تغییر می کند و باعث آشفتگی ذهن و احساستان شود.

4. یک وسواس رایج این است که از درستی همه چیز مطمئن باشیم. برخی افراد اگر همه چیز را مرتب نکنند و سر جای خود نگذارند و از اینکه همه چیز درست پیش می رود اطمینان حاصل نکنند، مضطرب و پریشان می شوند. آن ها اگر گاهی در تردید اینکه آیا همه چیز درست است یا نه قرار بگیرند، احساس بی حسی و سستی می کنند.

5. آیا کنترل یک نیاز است و یا یک وسواس؟ خانمی بود که یک روتین ثابت و جدی صبحگاهی داشت. او می گفت: “این روتین ها برای من معنای خاصی دارند، جدا از آن من عادت هایم را دوست دارم. آن ها باعث آرامش من می شوند.” مشخص بود که نظم تنها بخش کوچکی از زندگی او به او آرامش می داد، در حالی که سایر قسمت های زندگی اش خارج از کنترلش بود.

6. شما می توانید بسیار با وجدان باشید. با وجدان بودن بیشتر با تمایل برای منظم بودن، عادل بودن و وظیفه شناس بودن شناخته می شود. به ویژه در مقوله ی قومیت و مسئولیت در قبال خانواده و جامعه. زمانی که این تمایلات به سمت اعتیاد به کار و کمال گرایی می رود و پا را فراتر از مرز می گذارد، به اختلال وسواس شخصیتی تبدیل می شود.

7. اختلال وسواس و اختلال وسواس شخصیتی مشابه نیستند. مورد دوم بر اساس حقیقت است. درستی اغلب چیز خوبی است. آن هایی که به اختلال وسواس شخصیتی دچارند به عادت های منطقی خود افتخار می کنند، مطمئنا آن ها کار درست را انجام می دهند. قانون گذاری آن ها می تواند زندگی با آن ها را بسیار دشوار کند.

8. اشیاء برای ما معنای خاصی دارد. ما سعی می کنیم تا با متوسل شدن به چیزهایی که ما را یاد گذشته می اندازند، گذشته را زنده نگه داریم. اگر دست از این وابستگی ها برداریم، یک جنبه از انسانیتمان گم می شود.

نویسنده: سوزان کی پری
Susan K Perry

1 دیدگاه