آیا خود واقعی تان را می شناسید؟

خود واقعی انسان

آیا خود واقعی تان را می شناسید؟

آیا خود واقعی تان را می شناسید؟ 640 480 ارمغان رشد

در روانشناسی ارتباط درونی بسیار حائز اهمیت است.

روانشناسان خود را به چندین گروه تقسیم کرده اند:

خود اشتباه (زمانی که به شکل ناصحیح خودمان را نشان می دهیم.)
خود ایده آل (شکلی که می خواهیم خودمان را ببینیم.)
خود حقیقی (چیزی که واقعا هستیم.)
خود واقعی (واقعیت پذیری خود نهان)
به حقیقت پیوستن خود واقعی ما، از پی بردن و پرورش صفاتی ذاتی که طبیعت انسان را تعریف می کنند، ناشی می شود. آگاهی از طبیعتی درست برای هریک از ما قابل دسترسی است، زیرا در درون ماست.
با پی بردن و پاسخ به خود واقعی مان، ما:
به ماهیت وجودی خود که با استعدادهای ما هماهنگ است و شخصیت ما را پرورش می دهد، پی می بریم.
خودمان را با آرزوهایمان همتراز می کنیم، ارتباطی مستقیم با خود، دیگران و خدا برقرار می کنیم.
صحیح تر زندگی می کنیم، با شناخت بهتر ذات خود، پیشرفت می کنیم.
در حالی که تفکر در مورد عقاید و دیدگاه های دیگران اهمیت دارد، ضروری است که بدانید دیگران از درون ما اطلاعی ندارند و نمی توانند روند رشد ما را تسهیل کنند. ما باید به درون خود نگاه کنیم و از خود بپرسیم که چه کسی هستیم و آیا زندگی مان با خود واقعی ما هماهنگی دارد؟
یکی از دیدگاه های روانشناسی بر اهمیت پرورش روح و زندگی درونی، برای داشتن زندگی شادتر تاکید می کند.
ما با داشتن روابط درست با دیگران می توانیم خود واقعی مان را تجربه کنیم و در نتیجه با آرزوها و حسرتهایمان روبه رو شویم. در نتیجه در کارهایمان یکپارچگی پدیدار می شود و اعتماد به نفسمان افزایش می یابد. بسیاری از رسوم مذهبی و متفکران بزرگ سعی داشته اند تا به این پاسخ دست یابند که هدف ما از شناخت خود درونی مان و ارتباط داشتن با دیگران و خدا چیست.
برای پیوستن به این جریان ابتدا باید ویژگی های طبیعتمان را به منظور ایجاد ارتباط با خود واقعی مان بشناسیم. خود واقعی ، درونی است و منبع دو حقیقت جهانی است: اول ظرفیت های باطنی ما همانند ماهیت انسانی که ما را از سایر جانوران متمایز ساخته است. دوم روابط حیاتی ما با خود، دیگران و خداست.

ویژگی های خاص انسان ها:
خودجوشی: خودجوش بودن یکی از توانایی های انسانی است برای نشان دادن خود بدون اینکه تسلیم شود. نشانه ی زندگی است.
استدلال: استدلال نشان دهنده ی فکر آزاد است.
خلاقیت: خلاقیت یک تعریف خاص از توانایی های ماست که با آن می توانیم چیزهای جدید خلق کنیم.
اختیار: اختیار، توانایی ما برای تصمیم گیری است.
معنویت: معنویت پر رمز و راز است، نه به دلیل اینکه چیزی خارج از کنترل ماست و یا جایگاه محدود ما را به عنوان یک انسان به ما یادآوری می کند، بلکه به دلیل اینکه طبیعتی را به ما نشان می دهد که فیزیکی و از جنس ماده نیست. معنویت برای همه ی ما قابل دسترسی است.
بصیرت: بصیرت توانایی ما برای تشخیص خوب از بد است، به بیان دیگر یک آگاهی اخلاقی است.
عشق: عشق توجه، احساس و از خودگذشتگی شخصی است که به روابط ما با دیگران شخصیت می بخشد.
در مورد اینکه چگونه در سفر زندگی رفتار کنید اندکی تفکر کنید. تا چه اندازه در ارتباطاتتان دیگران و خدا جای گرفته اند؟ اگر قصد داشتید تا این روابط را همانند دایره ترسیم کنید، این دایره ها تا چه اندازه برای نشان دادن تاثیر در رفتارتان بزرگ رسم می شدند؟
ارتباطات ما با خود واقعی مان، بر درک ما از خودمان و زندگی امروز تاثیر می گذارد.
درک ما از خود واقعی، ما را تشویق می کند تا به عناصر سازنده ی شخصیت و استعدادهای بالقوه ی خود دست پیدا کنیم.

نویسنده: جان تی چیربان John T.Chirban