خودشناسی و توانمندسازی نوجوانان با رویکرد پذیرش و پایبندی (ACT)

روانشناسان در طی دهه‌ها روش‌های گوناگونی را برای کار با نوجوانان ابداع کرده‌اند. یکی از تازه‌ترین و مؤثرترین این رویکردها، درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی (ACT) نام دارد. در این روش نوجوانان دو دسته مهارت کلیدی را می‌آموزند:

  • پذیرش احساسات و افکار ناخوشایند به عنوان جزء طبیعی تجربۀ انسان بودن. این کار از طریق تمرین‌های متنوع توجه‌آگاهی (مایندفولنس) انجام می‌شود و به نوجوانان مهارت زیستن در اینجا و اکنون و عمل نکردن بر اساس همۀ احساسات و تکانه‌ها را می‌آموزد. در نتیجه از میزان تکانشگری و اقدام به رفتارهای مخرب در نوجوان می‌کاهد.
  • شناسایی ارزش‌های اصیل شخصی و عمل کردن بر اساس آنها. در این بخش نوجوانان با استفاده از تمرین‌های مختلف به کشف مسیرهای اصیل و معنادار زندگی خود می‌پردازند. همچنین مهارت‌های کلیدی را برای شناسایی موانعی که در راه این ارزش‌ها وجود دارد و ایستادگی در برابر این موانع (حتی زمانی که بسیار نیرومند هستند) به دست می‌آورند.تأکید فراوانی که در ACT بر روشن‌سازی ارزش‌ها و عمل بر اساس آنها وجود دارد، دقیقاً همسو با نیاز نوجوانان به کشف ارزش‌ها و مسیرهای مهم زندگی‌شان است.

دورۀ خودشناسی با رویکرد ACT فضایی مثبت و پذیرا برای هر نوجوان ایجاد می‌کند تا در آن به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود بپردازد و با حمایت مشاور و کمک سایر نوجوانان، بهترین راه حل را برای مشکلاتش پیدا کند.

مدرس : پیوند جلالی

تعداد جلسات : 8 جلسه

مدت هر جلسه : 2 ساعت

ظرفیت: 6 تا 8 نفر

هزینه : تماس بگیرید

این کارگاه برای چه کسانی مناسب است؟

شرکت در این کارگاه به کلیۀ نوجوانان 16 تا 18 ساله توصیه می‌شود.

جلسه1: نومیدی سازنده

جلسه2: شناسایی ارزش ها

جلسه3: هدفگذاری

جلسه4: پذیرش و تمایل

جلسه5: آشنایی با ماشین ذهن

جلسه6: داستان زندگی

جلسه7: شفقت به خود

جلسه8: جمع‌بندی