تفسیر جدول افسردگی بک

ابتدا باید نمره هارا باهم جمع کنید.

جمع امتیازات                                                                                                         میزان افسردگی

۱-۱۰                                                                                                                               طبیعی

۱۱-۱۶                                                                                                                        کمی افسرده

۱۷-۲۰                                                                                                    نیازمند مشورت با روانشناس روانپزشک

۲۱-۳۰                                                                                                                   به نسبت افسرده

۳۱-۴۰                                                                                                                    افسردگی شدید

بیشتر از ۴۰                                                                                                         افسردگی بیش از حد

درصورتی که امتیاز شما از ۱۷ بالاتر بود،بهتر است با روانشناس یا روانپزشک مشورت کنید.