تفسیر جدول افسردگی بک

ابتدا باید نمره هارا باهم جمع کنید.

جمع امتیازات                                                                                                         میزان افسردگی

1-10                                                                                                                               طبیعی

11-16                                                                                                                        کمی افسرده

17-20                                                                                                    نیازمند مشورت با روانشناس روانپزشک

21-30                                                                                                                   به نسبت افسرده

31-40                                                                                                                    افسردگی شدید

بیشتر از 40                                                                                                         افسردگی بیش از حد

درصورتی که امتیاز شما از 17 بالاتر بود،بهتر است با روانشناس یا روانپزشک مشورت کنید.