تفسیر جدول اضطراب بک

تعیین درجه اضطراب براساس پرسشنامه اضطراب بک
درجه اضطراب نمرات
هیچ یا کمترین 0_7
خفیف 8_15
متوسط 16_25
شدید 26_63