تست ها

در این بخش تعدادی تست روانشناسی برای ارزیابی شخصی در اختیارتان قرار گرفته است.در نظر داشته باشید  که تشخیص گذاری نیازمند مصاحبه باالینی نیز می باشد و اطلاعات به دست امده از این تست ها صرفا برای پیگیری های دقیق تر در صورت لزوم است .